FANDOM
ВІД АВТОРІВМета цієї книжки - викласти в загальноприступній формі

основи марксизму-ленінізму як єдиного і цілістного вчення.

Виклад цього великого вчення спирається на праці Маркса,

Енгельса, Леніна, а також на рішення і документи Комуністичної

партії Радянського Союзу, що узагальнюють її багатий

досвід. При висвітленні багатьох питань враховувався також

досвід братніх і робітничих партій.

Не ставлячи своїм завданням створення академічної праці,

автори найбільшу увагу приділяли тим положенням марксизму-ленінізму,

які особливо актуальні в сучасних умовах. Це

позначилось як на характері викладу матеріалу, так і на структурі

навчального посібника.

Перші два відділи знайомлять читача з основними положеннями

марксистсько-ленінської філософії - діалектичного

і історичного історичного матеріалізму. В третьому відділі дається стислий

нарис марксистсько-ленінської політичної економії капіталізму,

особливо важливої для розуміння не тільки закономірностей

розвитку цього ладу, але й неминучості визвольної боротьби

трудящих і соціалістичної революції. Четвертий відділ

присвячений теорії і тактиці міжнародного комуністичного

руху, головним чином в умовах капіталізму.

В окремий - п'ятий - відділ книжки виділено вчення про

будівництво соціалістичного і комуністичного суспільства. Це

вчення з наукового перебачення майбутнього, яким воно було

за життя Маркса і Енгельса, стало в наш час основою практичної

діяльності для народів соціалістичних країн. Тому в

книжці приділено велику увагу проблемам будівництва нового

суспільства, особливо тому вкладові, що його вніс в розробку

їх В.І.Ленін, а також висвітленню практичного досвіду,

нагромадженого в Радянському Союзі та інших соціалістичних

країнах.

Книжка написана групою наукових і партійних працівників

та публіцистів. Основну роботу виконав колектив авторів

у складі: О.В.Куусен (керівник), Ю.А.Арбатов, А.С.Бєляков,

С.Л.Вигодський, А.А.Макаровський, А.Г.Мілейковський,

Є.П.Ситковський, Л.М.Шейдін.

Над окремими розділами працювали також К.Н,Брутенц,

Ф.М. Бурлацький, Н.І,Іванов, І.С.Кон, Б.М.Лейбзон,

Н.В.Матковський, Ю.К.Мельвіль, Д.Є.Мельников, Л.А.Мендельсон,

Ц.А.Степанян, С.Г.Струмілін. Крім того,

при розробленні деяких питань були використані матеріали,

що їх подали В.Ф.Асмус, А.Н.Кузнецов, Б.П.Кузнецов,

Ю.Н.Семенов, І.С.Смирнов, П.С.Черемних.

Під час підготовки тексту навчального посібника цінну допомогу

подали своїми зауваженнями і порадами: у філософських

питаннях - член-кореспондент АН СРСР А.Д.Александров,

член-кореспондент АН СРСР Б.М.Вул, професор

Г.М.Гак, професор Г.Є.Глезерман, член-кореспондент

АН СРСР Ф.В.Константинов, член-кореспондент АН СРСР

Х.С.Коштоянц, професор М.М.Розенталь, член-кореспондент

АН СРСР П.Н.Федосєєв; у питаннях розвитку науки - академік

О.М.Несмєянов; у питаннях економіки - член-кореспондент

АН СРСР А.А.Арзуманян. академік Є.С.Варга,

професор л.М.Гатовський, член-кореспондент АН СРСР

л.А.Леонтьєв; по розділу 25 - член-кореспондент АН СРСР

Ю.П.Францев. Дуже корисні зауваження були також одержані

від ряду відповідальних партійних і радянських працівників.

Автори цілком усвідомлюють складність завдання науково-компетентного

і разом з тим загальнодоступного викладу

марксистсько-ленінського вчення, яке безперервно розвивається

і збагачується в зв'язку із зміною історичних умов. Цілком

природно, що здійснена вперше за багато років спроба

викласти в єдиній праці всю сукупність основних положень

марксизму-ленінізму не може мати хиб і недоліків. Тому

всі критичні зауваження й поради читачів, які сприятимуть

поліпшенню книжки, будуть з подякою враховані під час роботи

над другим виданням.

ВСТУПНЕ СЛОВО

ПРО МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИЙ СВІТОГЛЯД

"Учення Маркса всесильне,

тому що воно вірне".

ЛЕНІН
Засвоєння основ марксизму-ленінізму потребує серйозногоі

вдумливого вивчення, отже, потребує і праці, і часу. Що дає

людині це вчення?

Коротко можна відповісти так. успішне вивчення основ

марксизму-ленінізму приводить до формування цільного світогляду -

найбільш передового світогляду сучасності. Цей світогляд

з'єднує в єдину струнку систему поглядів найважливіші

частини великого вчення Маркса-Леніна. В даній книжці

вчення Маркса-Леніна викладається в такій послідовності:
марксистсько-ленінська філософія, включаючи і матеріалістичне

розуміння історії;


економічне вчення марксизму-ленінізму;


теорія і практика міжнародного комуністичного руху, включаючи

марксистсько-ленінську оцінку найважливіших масових

течій сучасного демократичного руху;


вчення про соціалізм і комунізм.Зрозуміло, що в рамках однієї книжки неможливо викласти

все багатство марксистсько-ленінського світогляду. В даній

книжці висвітлюються тільки основи марксизму-ленінізму.

Світогляди бувають різні: і прогресивні, і реакційні. Серед

реакційних є такі світогляди, які побудовані на основі стародавніх

вірувань і змушують релігійно настроєну людину лишатися

в сліпій залежності від вигаданої надприродної істоти

та її земних намісників і помазанників. Є й такі світогляди,

прихильники яких, не говорячи прямо про божество і навіть

заприсягаючись у вірності науці, з допомогою витончених, але

фальшивих доводів прагнуть розбити переконання сучасної

людини в реальному існуванні матеріального світу.

Саме так роблять представники найбільш модних течій

сучасного ідеалізму. Багато хто з них самі не вірять в існування

надприродних сил, але, перебуваючи під впливом традиційних

умовностей і передсудів буржуазного суспільства, не

хочуть закривати всі двері для віри в надприродні сили. Тому,

прикриваючись висновками з найновіших даних науки, вони

сіють сумнів у матеріальності природи. Теологи і церковники

і собі аплодують їм, розраховуючи, що людина, яка

повірить у нематеріальність природи, може повірити в

що завгодно.

Значить, не все є наука, що наслідує науку, - не все те

золото, що блищить. Якраз у наш час багато різновидностей

філософського ідеалізму охоче красуються в павиному пір'ї

точних наук, намагаючись прикрити ним антинаукову суть

свого вчення. Насправді вони бояться найважливіших фактів

науки, замовчують або перекручують їх.

Марксизм-ленінізм має високі позитивні якості, якими він

відрізняється від усіх інших світоглядних систем.

Він не визнає існування ніяких надприродних сил і творців.

Він твердо стоїть на грунті реальної дійсності, на грунті земного

світу. Марксизм-ленінізм остаточно звільняє людство від

забобонів і вікової духовної кабали. Він закликає людину до

самостійного, вільного і послідовного мислення.

Марксизм-ленінізм бере світ таким, яким він є, не вигадуючи

опріч того, що існує, ні пекла, ні раю. Він виходить з

того, що вся природа, включаючи і людину, складається з матерії

з її різними властивостями.

Природа, так само як і всі її окремі явища, невпинно розвивається.

Закони розвитку її не встановлені богом і не залежать

від волі людей, вони притаманні самій природі і цілком

пізнаванні. В світі немає принципіально непізнаванних речей,

є тільки речі, ще не пізнані, які будуть пізнані з допомогою

науки і практики.

Марксистсько-ленінський світогляд виростає з науки і довіряє

їй, оскільки вона не відривається від реальної дійсності

і практики. В міру розвитку науки він і сам розвивається та

збагачується.

Марксизм-ленінізм учить, що на основі об'єктивних законів,

незалежних від волі людей, відбувається не тільки

розвиток природи, але й розвиток людського суспільства.

Розкривши основні закономірності розвитку суспільства,

марксизм підніс вчення про історію людства на висоту справжньої

науки, здатної пояснити як характер будь-якого суспільного

ладу, так і розвиток суспільства від одного суспільного

ладу до іншого.

Це було величезною перемогою наукового мислення.

Буржуазні представники суспільних наук ( соціології, політичної

економії, історіографії) не змогли спростувати матеріалістичне

розуміння історії, не змогли вони і протипоставити

йому іншу теорію, яка була б визнана принаймі більшістю

буржуазних вчених. Але, незважаючи на це, багато буржуазних

вчених з непереборною упертістю цураються історичного

матеріалізму. Чому? Та тому, що це вчення розбиває віру у

"вічність" капіталістичного ладу. Адже коли визнати закономірним

перехід суспільства від одного ладу до іншого, то не

можна заперечувати, що і капіталістичний лад приречений

уступити місце іншому, більш прогресивному суспільному ладові.

А визнати це важко і гірко не тільки самими капіталістам, але

й тим ученим, які матеріально або духовно залежать від них.

Адже ніколи в історії класових суспільств ні один пануючий

клас не вірив у приреченість свого ладу на загибель і зникнення.

Рабовласники вірили у вічність рабовласницького ладу,

вважаючи його божественним установленням. Феодали, що

прийшли на зміну рабовласникам, також вважали свій - феодальний

- лад назавжди встановленим волею бога. Але їм довелося

уступити місце буржуазії. Тепер настала її черга тішити

себе ілюзіями про "вічність" і "непохитність" свого -

капіталістичного - ладу. І багато дуже начитаних соціологів

та істориків, які не хочуть порвати з капіталізмом, стараються

всякими способами захитати факти, які говорять про те, що

суспільні системи розвиваються і змінюються за властивими їм

законами, незалежними від волі пануючих класів та їх ідеологів.

Отже, буржуазні ідеологи воюють проти марксистського

розуміння історії не тому, що воно неправильне, а саме тому,

що воно вірне.

Справжня наука, вивчивши закономірності діяння і розвитку

сил природи або суспільства, завжди передбачає нове.

Марксистська наука про закони суспільного розвитку даж змогу

не тільки орієнтуватися в складній обстановці суспільних

суперечностей, але й передбачати, як розвиватимуться події,

передбачати напрям історичного прогресу і прийдешні етапи

суспільного розвитку.

Таким чином, марксизм-ленінізм дає нам в руки інструмент,

з допомогою якого можна дивитися в майбутнє і бачити

контури прийдешніх поворотів історії. Це свого роду "телескоп

часу", який відкрив величні перспективи майбутнього людства,

визволеного з-під ярма капіталу, від останнього експлуататорського

ладу. Але коли передова наука закликала буржуазних

учених ( які запевняють, що "нічого не можна передбачити")

подивитися в марксистський "телескоп часу", вони закрили очі:

їм страшно дивитися у майбутнє...

Марксисти ніколи не бояться дивитися вперед. Представляючи

клас, якому належить майбутнє, вони не заінтересовані

в марних ілюзіях, що розвіюються наче порох при зіткненні з

фактами, з наукою.

Російські марксисти на чолі з Леніним передбачали соціалістичну

революцію в Росії як історично назріле завдання,

закликали робітничий клас країни на рішучу боротьбу. організували

штурм фортець експлуататорського ладу і добились

повної перемоги.

Марксисти-ленінці Радянського Союзу передбачали можливість

побудови соціалізму в своїй величній країні, закликали

трудящих до великого подвигу і довели справу до перемоги

соціалізму.

Марксисти-ленінці Радянського Союзу та інших країн передбачали

ймовірність розв'язування другої світової війни фашистською

Німеччиною, попереджали про це народи всіх

країн і провіщали поразку Німеччини. В ході другої світової

війни сили німецького агресора та його союзників були розгромлені

головним чином героїчними зусиллями радянського

народу і його славної армії.

Марксисти-ленінці країн народної демократії передбачили

можливість та історичну необхідність повалення в своїх країнах

панування капіталу, встановлення влади трудового народу

на чолі з робітничим класом і здійснення необхідних соціалістичних

перетворень. Вони врахували ці назрілі потреби

суспільного розвитку і повели свої народи по шляху будівництва

соціалізму, в чому і добилися вже значних успіхів.

Марксисти-ленінці Китаю передбачали історично назрілу

можливість і необхідність визволення великого китайського

народу з-під влади іноземних колонізаторів та їх китайських

спільників і встановлення в Китаї справжнього народовладдя.

Під проводом робітничого класу і Комуністичної партії народний

Китай піднявся на весь свій велетенський зріст, завдав

поразки своїм зовнішнім і внутрішнім ворогам і справився з

важкими завданнями буржуазно-демократичної революції.

З величезною енергією народний Китай взявся за здійснення

сміливо поставлених завдань соціалістичного будівництва. На

диво швидкими темпами перетворюється старий Китай.

Таким чином, найважливіші віхи історії першої половини

нашого століття незаперечно свідчать про те, що комуністи,

озброєні марксистською теорією, загалом правильно ставили

історичні прогнози. Істинність марксистсько-ленінського розуміння

історії цілком перевірена на практиці.

Марксистсько-ленінська теорія не догма, а керівництво до

дії. Треба тільки навчитися правильно застосовувати її.

Вона осяює шлях вперед. Без неї, без марксистсько-ленінської

теорії, навіть прогресивні люди змушені брести наощуп,

без справжнього, глибокого розуміння того, що діється навколо

них.

Марксистсько-ленінська теорія дає наукову основу для революційної

політикиа. Хто в політиці виходить з суб'єктивних

бажань, той або залишиться в становищі пустого мрійника,

або рискує бути викинутим на задвірки історії, бо історія не

йде за бажаннями людей, коли ці бажання не йдуть по шляху

законів історії. Тому Ленін підкреслював необхідність з цілковитою

науковою тверезістю провадити аналіз об'єктивного

стану речей і об'єктивного ходу еволюції, з тим щоб на основі

такого аналізу визначити політичну лінію партії і потім проводити

цю лінію з усією революційною рішучістю. А Маркс

говорив:

"Треба брати речі, якими вони є, тобто відстоювати справу

революції в такій формі, яка відповідає новим обставинам."

Марксистська теорія, що виросла з революційного досвіду

і революційної думки всіх країн, відповідає історичній місії

робітничого класу, покликаного виступати в ролі передового

загону і керівника великого визвольного руху всіх пригноблених

і експлуатованих. Світогляд марксизму знайшов у пролетаріаті

свою матеріальну зброю, як і пролетаріат знайшов у

світогляді марксизму свою духовну зброю.

Тому марксизм-ленінізм являє собою найцінніше джерело

життєвої сили для всіх трудящих, для кожної прогресивної

людини, хто хоче навчитися правильно розуміти навколишній

світ, жити не за велінням випадку, а свідомо вносити свій

вклад у ті події, які розгортаються у світі. А таких людей уже

мільйони, і їх стає все більше і більше. Піднімаються все

ширші маси простих людей, які не хочуть жити марно, а прагнуть

стати свідомими й активними учасниками історичного

прогресу. Для таких людей марксизм-ленінізм є неоцінимою

допомогою. Особливо це стосується молоді, якій марксистсько-ленінський

світогляд набагато скорочує шлях до політичної

зрілості, що здобувається життєвим досвідом, допомагає спрямовувати

свою кипучу енергію по вірному шляху - на благо

людства.

Марксистсько-ленінський світогляд може бути вірним

орієнтиром і в науковій творчості, причому не тількив галузі

суспільних, але й у галузі природничих наук. Хіба в творчих

шуканнях природодослідників не допомагає правильний погляд

на світ, розуміння його загальних закономірностей, взаємозв'язків

і процесів? Такий погляд, таке розуміння дає марксистсько-ленінська

теорія.

Не випадково тепер багато видатних учених в результаті

досвіду, нагромадженого в ході наукової роботи, або цілком

переходять на позиції марксизму, або мовчазно сприймають

ті чи інші елементи марксистської теорії з тим, щоб глибше

проникати в таємниці природи і краще служити інтересам

людства.

Далі. Засвоєння марксистсько-ленінського світогляду розкриває

чудові перспективи перед діячами мистецтва і літератури.

Воно спрямовує їх творчість на глибоко ідейне і багате

відображення дійсності в художніх образах. Без благотворного

впливу ясного прогресивного світогляду творчість сучасного

письменника і художника в кращому разі терпить від

недокрів'я. У наші часи найповнішу ясність світогляду даж

художникові марксизм-ленінізм.

Тимчасом як в буржуазній літературі все більше поширюється

настрій безнадійності, безпросвітний песимізм, творчість

прогресивних письменників і поетів пройнята животворним

оптимізмом. Ця творчість вірить у майбутнє, любить майбутнє

і кличе до щасливого майбутнього.

Тимчасом як в буржуазній ідеології Заходу виявляється

безнадійна криза віри в людину, віри в долю цивілізації,

марксистсько-ленінський світогляд пробуджує в людях прагнення

до благородної боротьби за високі соціальні ідеали.

Кожен, хто грунтовно засвоїть цей світогляд, здобуде глибоке

переконання не тільки в правоті робітничої справи, але й

в історичній необхідності прийдешньої перемоги соціалізму

в усьому світі. Озброївшись світоглядом марксизму-ленінізму,

людина - навіть слаба - стане сильною, політично стійкою,

принципіальною. Вона здобуде таку непохитну ідейну переконаність,

яка дасть їй сили витримати будь-які випробування.

Мільйони людей на земній кулі вже черпали з багатого

джерела марксизму-ленінізму великі ідеали свого руху і невичерпну

енергію, необхідну для перетворення цих ідеалів у життя.

Жити без прогресивного світогляду - хіба це личить сучасній

розвиненій людині? Ще гірше живитися недоброякісними

сурогатами світогляду, придатними тільки для вищих

духом.

В тисячу разів краще попрацювати як слід над засвоєнням

основ марксистсько-ленінського світогляду, щоб здобути духовне

багатство і добитися переваги в боротьбі проти чорних

сил імперіалістичних ворогів людства.

</body></html>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.